Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia FTA

Thứ hai - 09/05/2022 12:11
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại (PVTM) trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực về PVTM trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực thực thi PVTM để bảo vệ các ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh phù hợp với cam kết quốc tế, từ đó từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục chủ động, tích cực trong hội nhập kinh tế theo hướng hiệu quả thiết thực, phù hợp xu hướng phát triển chung, để hội nhập kinh tế trở thành phương tiện hữu hiệu phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh.


Mục tiêu chung của kế hoạch là nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp về PVTM; đội ngũ chuyên gia, tư vấn pháp lý có kiến thức chuyên sâu về PVTM để hỗ trợ các ngành sản xuất nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế; các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và hiệp hội ngành nghề phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi các chính sách về PVTM; tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về PVTM để bảo vệ hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh và lợi ích người tiêu dùng.


Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch đề ra một số  nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về PVTM, trong đó, thực hiện lồng ghép nội dung về PVTM vào các chiến lược, kế hoạch phát triển các ngành sản xuất của tỉnh; nâng cao năng lực điều tra, áp dụng biện pháp PVTM, trong đó lựa chọn một số ngành sản xuất trọng điểm và có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tăng cường năng lực PVTM trong quá trình thực thi các FTA đồng thời cập nhật diễn biến các vụ việc PVTM ở tỉnh và cả nước trên trang thông tin điện tử của tỉnh; xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đầy đủ về đầu tư, sản xuất, xuất nhập khẩu các ngành hàng trọng điểm để kịp thời hỗ trợ các biện pháp PVTM khi cần thiết; hoàn thiện hệ thống số hóa để tạo điều kiện các bên liên quan nộp và tiếp cận tài liệu dưới dạng dữ liệu điện tử, thực hiện trực tuyến việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, văn bản trả lời trong quá trình điều tra các vụ việc PVTM; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực PVTM; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền về PVTM;  đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PVTM


UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc tình hình thực hiện; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương kết quả thực hiện theo quy định.


K.T

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp